ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. JAMRUS PONGPIT

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : GASTROENTEROLOGIST

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : -

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ຄຣີນິກອາຍຸລະກໍາ (ທາງເດີນອາຫານ) ເສົາ 8.00-17.00
  ອາທິດ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999